Leder af Lillebjerg Skole

Shortlist har afsluttet kandidat sourcing processen til denne rekruttering - kontakt os hvis du vil høre mere om lignende stillinger i fremtiden

Leder af Lillebjerg Skole

Virksomhed: Halsnæs Kommune

Arbejdsfelt, opgaver og organisering

Arbejdsfelt:
Lillebjerg Skole er et tilbud for børn og unge i Halsnæs Kommune, som af forskellige grunde ikke kan trives i en almen klasse i folkeskolen. Som udgangspunkt er det normalt begavede børn, der er i dårlig trivsel og social udvikling i skolen og/eller i hjemmet.

Lillebjerg Skole tilbyder disse børn og deres familier et intensivt forløb, der har som mål at hæve elevens selvværd og sociale og faglige kompetencer, så en tilbagevenden til folkeskolen eller andet relevant tilbud muliggøres.

Tilbuddet er normeret til 50 elever i alderen 6 til 17 år samt 15 elever med behandlingsbehov. Pt har vi 33 elever i specialskolen og 20 i behandlingstilbuddet.

I 2019 flyttede skolen i nye lokaler i Hundested og er derfor på mange måder en ”ny” skole. I starten af 2023 udvides endvidere med øvrige nye faglokaler. Med flytningen gennemførtes en fusion af behandlingstilbud og specialtilbud under samme ledelse.

Opgaver:
Som ”ny” skole arbejder vi frem mod at skabe en skole med ”højt til loftet” og med klare rammer. Her skal der være plads til børn der ”fylder” og der skal være fokus på at tænke læring i bred forstand – læring som bevæger sig ud over klasserummet og som understøtter kommunens børnesyn. Vores grundholdning og børnesyn er at alle børn gør det bedste de kan. Hvis et barn ikke trives handler det om at justere på rammerne omkring det enkelte barn.

Skolen har allerede taget en række vigtige skridt i retning af den ønskede fremtid, men der er stadig rum for udvikling.

Den nye leder skal stå i spidsen for en proces, hvor der i samarbejde med medarbejderne arbejdes videre på, at skabe en tydelig pædagogisk ramme og fælles grundlæggende principper og retning for skolen videre udvikling.

Lederen skal således støtte i en udviklingsproces med fokus på samarbejdskultur, børnesyn og kompetenceudvikling. Dette skal gøres med respekt for skolens eksisterende værdier og traditioner, og med afsæt i en forudsigelig og tryg ramme, som er kendetegnet ved sikker drift og en tydelig struktur for både børn og medarbejdere i hverdagen.

Lederen vil få et særlig ansvar for at udvikle og udbrede et stærkt og bæredygtigt narrativ om skolen i lokalområdet, som sætter skolen på landkortet og som sikrer at skolen til stadighed opleves som et attraktivt tilbud.  

Organisering:
Lederen af Lillebjerg Skole refererer til Leder af Folkeskolerne Mette Sabra som refererer til chef for området Mads Kjær Ingvardsen.

Ledelsesteamet består af skolelederen og en faglig leder. De administrative opgaver varetages primært af to fuldtidsansatte HKére.

Området for Børn, Unge og Læring (BUL) består af i alt 7 skoler, 11 dagtilbud og dagplejen.

I Halsnæs Kommune er skolerne selvstændige enheder med et stort ledelsesrum til at drive folkeskolerne ud fra de generelle rammer byrådet udstikker.   

Skolelederen bliver en del af en skoleledergruppe med en stærk faglighed. I gruppen lægges der vægt på at drage nytte af hinandens fagligheder og erfaringer. Derfor mødes lederne en gang om ugen, med fokus på faglig sparring og opdatering.

Skolen har desuden et tæt samarbejde med kommunens socialområde, herunder psykologer og sagsbehandlere som ligeledes er kendetegnet ved en stærk faglighed, og ved en bred vifte af muligheder, som kan sættes i værk for børn med særlige behov.

Os som arbejdsplads

Lillebjerg Skole består af engagerede og fagligt dygtige medarbejdere, med en god blanding af erfarne og nye medarbejdere. Kulturen er kendetegnet ved et stærk engagement og høj faglighed bland skolens lærere og pædagoger, som udspiller sig i samarbejde med flere forskellige samarbejdspartnere herunder psykologer, sagsbehandlere, Familieafdelingen og PPR som også har deres daglige gang på stedet.

Alle medarbejdere er i gang med et fælles uddannelsesforløb med henblik på at skabe en fælles pædagogisk og behandlingsmæssig udviklings ramme som tager afsæt i neuropsykologien.

Personprofil

Lederen skal have indgående kendskab til skoleområdet, erfaring fra specialområdet, en solid ledelsesmæssig ballast og en lederuddannelse.

Vi søger en leder som kan formå at bygge videre på ønsket om, at udvikle skolen i tæt samarbejde med medarbejderne og de øvrige interessenter på området.  Den nye leder har tidligere leveret overbevisende resultater med udvikling af en stærk samarbejdskultur med fokus på inddragelse og interessenthåndtering.

Samtidig skal den nye leder være skarp på planlægning af skoleåret, arbejdstidstilrettelæggelse og det at kunne sikre en stabil drift. Det kræver en leder med en stærk sans for systematik og detaljer.

Som person ønskes en tydelig og inddragende leder, som er god til at lytte og som i et tæt samarbejde med medarbejderne kan udstikke en retning for skolen som alle kan se sig selv i. Den nye leder skal kunne se sig selv i det lange seje træk, have øje for de små skridt på vejen og have blik for at fremhæve de små succeser undervejs.

Halnæs Kommune bruger Shortlist til rekruttering i det offentlige

Om Halsnæs Kommune

Halsnæs er ikke som alle andre. Halsnæs byder på rå, nærværende og autentiske oplevelser i Kongernes Nordsjælland, der giver enestående muligheder for at udfolde sig. Halsnæs er ikke for fint, og det føles ægte. I Halsnæs byder vi folk indenfor i en afslappet stemning, hvor alle kan deltage og være sig selv.

Helhedstænkning og tværgående løsninger er vigtige for os i Halsnæs Kommune. Derfor er vi organiseret som en koncern – vi tænker som koncern, både i det daglige arbejde, og når vi sparrer med og udfordrer hinanden. Koncernledelsen er et vigtigt fundament for vores organisation. Den skal sikre, at hele kommunen bevæger sig i én fælles retning og holder fokus på at skabe sammenhængende og tværgående løsninger til gavn for borgerne. Når vi tænker og arbejder som koncern, er vi hurtige til at omstille os til at imødekomme fremtidige udfordringer og udnytte nye potentialer. Her kan du læse vores tanker om at være

Halsnæs Kommune er en moderne og rummelig arbejdsplads i stadig forandring. Vi er en røgfri arbejdsplads fra 1. august 2020.
Shortlist har afsluttet kandidat-sourcing processen til denne rekruttering - følg & connect på LinkedIn, hvis du vil høre mere om lignende stillinger.
Shorlist - The Talent Acquisition Company Logo

Om Shortlist

Velkommen til Shortlist – det nye alternativ til det traditionelle rekrutteringsbureau og alm. jobopslag. Med afsæt i personlig 1-1 dialog er vores vision er at skabe en ny, bedre og mere tidssvarende måde at bygge bro mellem gode virksomheder med spændende jobmuligheder og topkvalificerede medarbejdere. For dig som kandidat betyder Shortlist en bedre, hurtigere og mere personlig proces, hvor vi sammen afsøger om muligheden er den rigtige for dig, uden unødig tidsspilde og adskillige fysiske møder med tredjepart.